รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11110 1 ปลายคลองบางคูรัด บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 10 คลองนายหลีก บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 2 นกแฝก บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 3 หนองโสน บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 4 หนองกระดี่ บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 5 หนองอ้ายปรง บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 6 บางคูรัด บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 7 รางละกอ บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 8 หนองผักตบ บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
11110 9 คลองตาชม บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง(11110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปลายคลองบางคูรัด หมู่ 1 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
2.บ้านคลองนายหลีก หมู่ 10 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
3.บ้านนกแฝก หมู่ 2 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
4.บ้านหนองโสน หมู่ 3 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
5.บ้านหนองกระดี่ หมู่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
6.บ้านหนองอ้ายปรง หมู่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
7.บ้านบางคูรัด หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
8.บ้านรางละกอ หมู่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
9.บ้านหนองผักตบ หมู่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
10.บ้านคลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110