รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11130 1 บางคูเวียง บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 2 คลองขื่อขวาง บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 3 บางคูเวียง บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 4 บางค้อ บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 5 บางค้อ บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 6 คลองบางนา บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 7 คลองบางนา บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย(11130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางคูเวียง หมู่ 1 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
2.บ้านคลองขื่อขวาง หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
3.บ้านบางคูเวียง หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
4.บ้านบางค้อ หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
5.บ้านบางค้อ หมู่ 5 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
6.บ้านคลองบางนา หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
7.บ้านคลองบางนา หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130