รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 บางทราย บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 ถ่านล่าง บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 ถ่านบน บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 04 ท่าถ่านบน บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 05 หัวหิน บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 06 หน้าวัดเขา บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางทราย หมู่ 1 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านถ่านล่าง หมู่ 2 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านถ่านบน หมู่ 3 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านท่าถ่านบน หมู่ 4 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5.บ้านหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
6.บ้านหน้าวัดเขา หมู่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000