รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11110 1 หนองเชียงโคต บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 10 ปากคลองลำรี บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 11 คลองเจ๊ก บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 12 คลองลำรี บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 13 คลองสามวัง บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 14 คลองลำรีล่าง บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 3 ค่ายสาม บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 4 สุเหร่ากลาง บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 5 โสนลอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 6 ปากคลองตาคล้าย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 7 คลองตาคล้าย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 8 คลองเจ๊ก บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
11110 9 คลองเจ๊ก บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง(11110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองเชียงโคต หมู่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
2.บ้านปากคลองลำรี หมู่ 10 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
3.บ้านคลองเจ๊ก หมู่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
4.บ้านคลองลำรี หมู่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
5.บ้านคลองสามวัง หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
6.บ้านคลองลำรีล่าง หมู่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
7.บ้านค่ายสาม หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
8.บ้านสุเหร่ากลาง หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
9.บ้านโสนลอย หมู่ 5 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
10.บ้านปากคลองตาคล้าย หมู่ 6 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
11.บ้านคลองตาคล้าย หมู่ 7 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
12.บ้านคลองเจ๊ก หมู่ 8 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
13.บ้านคลองเจ๊ก หมู่ 9 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110