รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20110 01 ท้ายบ้าน บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 02 ตลาดใหม่ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 03 บางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 04 เอสอาร์ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 05 ห้วยกุ่ม บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 06 ทุ่งนาพรุ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 07 ห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 08 ทางตรง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 09 ไร่ดินแดง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 10 หินเพลิง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 11 หนองข่า บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20110 12 โป่งดินดำ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท้ายบ้าน หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
2.บ้านตลาดใหม่ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
3.บ้านบางพระ หมู่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
4.บ้านเอสอาร์ หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
5.บ้านห้วยกุ่ม หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
6.บ้านทุ่งนาพรุ หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
7.บ้านห้วยกรุ หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
8.บ้านทางตรง หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
9.บ้านไร่ดินแดง หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
10.บ้านหินเพลิง หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
11.บ้านหนองข่า หมู่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
12.บ้านโป่งดินดำ หมู่ 12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110

ในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20111 ไปรษณีย์บางพระ 4/31 หมู่ 9 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด