รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11140 1 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 10 นาคเกี้ยว บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 11 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 12 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 13 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 14 คลองลัด บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 15 บางโสนพัฒนา2 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 2 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 3 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 4 บางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 5 บางโสน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 6 บางโสน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 7 หัวคูใน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 8 หัวคูนอก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 9 บางกร่าง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่(11140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางม่วง หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
2.บ้านนาคเกี้ยว หมู่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
3.บ้านบางม่วง หมู่ 11 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
4.บ้านบางม่วง หมู่ 12 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
5.บ้านบางม่วง หมู่ 13 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
6.บ้านคลองลัด หมู่ 14 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
7.บ้านบางโสนพัฒนา2 หมู่ 15 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
8.บ้านบางม่วง หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
9.บ้านบางม่วง หมู่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
10.บ้านบางม่วง หมู่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
11.บ้านบางโสน หมู่ 5 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
12.บ้านบางโสน หมู่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
13.บ้านหัวคูใน หมู่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
14.บ้านหัวคูนอก หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
15.บ้านบางกร่าง หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140