รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73130 01 บางขะโมย บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 02 แหลมไร่ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 03 บางขะโมย บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 04 บางขะโมย บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 05 คลองสวิตชาติ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 06 แหลมไร่ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 07 ท้องคุ้ง บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 08 บางระกำ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 09 บางระกำ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 10 บางระกำ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 11 คลองชัยขันธ์ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 12 คลองชัยขันธ์ บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 13 คลองบางบอน บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 14 หนองปรง บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 15 ทุ่งไผ่ลิง บางระกำ บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน(73130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางขะโมย หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
2.บ้านแหลมไร่ หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
3.บ้านบางขะโมย หมู่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
4.บ้านบางขะโมย หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
5.บ้านคลองสวิตชาติ หมู่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
6.บ้านแหลมไร่ หมู่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
7.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
8.บ้านบางระกำ หมู่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
9.บ้านบางระกำ หมู่ 9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
10.บ้านบางระกำ หมู่ 10 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
11.บ้านคลองชัยขันธ์ หมู่ 11 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
12.บ้านคลองชัยขันธ์ หมู่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
13.บ้านคลองบางบอน หมู่ 13 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
14.บ้านหนองปรง หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
15.บ้านทุ่งไผ่ลิง หมู่ 15 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130