รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11110 1 คลองบางไผ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 10 บางเดื่อ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 11 บางแพรกน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 2 บางรักใหญ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 3 คลองบางรักใหญ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 4 บางรักใหญ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 5 คลองบางมะขาม บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 6 คลองบางพลู บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 7 ริมคลองแม่น้ำอ้อม บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 8 คลองบางไผ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
11110 9 คลองบางเดื่อ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง(11110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองบางไผ่ หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
2.บ้านบางเดื่อ หมู่ 10 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
3.บ้านบางแพรกน้อย หมู่ 11 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
4.บ้านบางรักใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
5.บ้านคลองบางรักใหญ่ หมู่ 3 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
6.บ้านบางรักใหญ่ หมู่ 4 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
7.บ้านคลองบางมะขาม หมู่ 5 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
8.บ้านคลองบางพลู หมู่ 6 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
9.บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม หมู่ 7 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
10.บ้านคลองบางไผ่ หมู่ 8 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
11.บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ 9 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110