รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 02 ดอนกระทุ่ม บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 03 คลอง2 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 04 คลอง2 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 05 เทพโลก บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 06 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 07 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 08 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 09 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 10 คลอง22 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 11 ปากคลองพระอาจารย์ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
26120 12 คลอง2 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางนางเล็ก หมู่ 1 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ 2 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านคลอง2 หมู่ 3 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านคลอง2 หมู่ 4 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านเทพโลก หมู่ 5 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านบางลูกเสือ หมู่ 6 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านบางลูกเสือ หมู่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
8.บ้านบางลูกเสือ หมู่ 8 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
9.บ้านบางลูกเสือ หมู่ 9 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
10.บ้านคลอง22 หมู่ 10 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
11.บ้านปากคลองพระอาจารย์ หมู่ 11 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
12.บ้านคลอง2 หมู่ 12 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120