รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 คลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 02 บางกะชา บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 03 เตยน้อย บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 04 บางเม้า บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 05 คลอง6 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 06 เอกอนงค์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 07 เตยใหญ่ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 08 คลองขุด บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 09 บางหอย บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 10 บางหอย บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 11 ประตูน้ำบางสมบูรณ์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 12 คลองหกวา บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
26120 13 หกวาบึงตาหอม บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองพระอาจารย์ หมู่ 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านบางกะชา หมู่ 2 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านเตยน้อย หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านบางเม้า หมู่ 4 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านคลอง6 หมู่ 5 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านเอกอนงค์ หมู่ 6 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านเตยใหญ่ หมู่ 7 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
8.บ้านคลองขุด หมู่ 8 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
9.บ้านบางหอย หมู่ 9 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
10.บ้านบางหอย หมู่ 10 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
11.บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
12.บ้านคลองหกวา หมู่ 12 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
13.บ้านหกวาบึงตาหอม หมู่ 13 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120