รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73190 01 ตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 02 ตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 03 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 04 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 05 ไผ่หัววัว บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 06 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 07 ลาดหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 08 รางทอง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 09 ไผ่คอกเนื้อ บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 10 ไผ่ลาด บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 11 บางน้อยใน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 12 บางน้อยใน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 13 ไร่บางน้อย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 14 ไร่บางน้อย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 15 หน้าตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 16 บางหวาย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 17 หนองโอน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 18 ไผ่โรงวัว บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 19 หนองมะม่วง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 20 ปากกะทา บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 21 วัดใหม่ บางหลวง บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง(73190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตลาดบางหลวง หมู่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
2.บ้านตลาดบางหลวง หมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
3.บ้านบางหลวง หมู่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
4.บ้านบางหลวง หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
5.บ้านไผ่หัววัว หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
6.บ้านบางหลวง หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
7.บ้านลาดหลวง หมู่ 7 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
8.บ้านรางทอง หมู่ 8 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
9.บ้านไผ่คอกเนื้อ หมู่ 9 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
10.บ้านไผ่ลาด หมู่ 10 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
11.บ้านบางน้อยใน หมู่ 11 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
12.บ้านบางน้อยใน หมู่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
13.บ้านไร่บางน้อย หมู่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
14.บ้านไร่บางน้อย หมู่ 14 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
15.บ้านหน้าตลาดบางหลวง หมู่ 15 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
16.บ้านบางหวาย หมู่ 16 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
17.บ้านหนองโอน หมู่ 17 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
18.บ้านไผ่โรงวัว หมู่ 18 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
19.บ้านหนองมะม่วง หมู่ 19 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
20.บ้านปากกะทา หมู่ 20 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
21.บ้านวัดใหม่ หมู่ 21 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190