รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 01 บางควายลุย บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 02 บางมงคล บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 03 บางปลากดน้อย บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 04 หัวบ้าน บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 05 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 06 ปากคลองขวาง บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 07 คลองเผาผี บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 08 ปากคลองวัด บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 09 บางหัวหอม บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 10 คลอง29 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 11 บางใหญ่ บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 12 คลองตะเคียน บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 13 บางมงคล บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 14 บางอ้อนอก บางอ้อ บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา(26110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางควายลุย หมู่ 1 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
2.บ้านบางมงคล หมู่ 2 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
3.บ้านบางปลากดน้อย หมู่ 3 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
4.บ้านหัวบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
5.บ้านบางอ้อใน หมู่ 5 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
6.บ้านปากคลองขวาง หมู่ 6 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
7.บ้านคลองเผาผี หมู่ 7 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
8.บ้านปากคลองวัด หมู่ 8 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
9.บ้านบางหัวหอม หมู่ 9 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
10.บ้านคลอง29 หมู่ 10 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
11.บ้านบางใหญ่ หมู่ 11 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
12.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 12 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
13.บ้านบางมงคล หมู่ 13 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
14.บ้านบางอ้อนอก หมู่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110