รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73210 01 คลองสามบาท บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 02 คอราง บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 03 คลองหลวง บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 04 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 05 คลองโพธิ์ บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 06 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
73210 07 คลองผีเสื้อ บางเตย สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง(73210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองสามบาท หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
2.บ้านคอราง หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
3.บ้านคลองหลวง หมู่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
4.บ้านบางเตย หมู่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
5.บ้านคลองโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
6.บ้านบางเตย หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
7.บ้านคลองผีเสื้อ หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210