รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11140 1 บางเลน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 10 วัดน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 11 หน้าโรงสี บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 2 บางพลู บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 3 บางมะซาง บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 4 บางสะแก บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 5 ท่ารถ บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 6 หน้าวัดปรางค์หลวง บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 7 วัดยุคันธราวาส บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 8 บางศรีราษฎร์ บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 9 บางสะแก บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่(11140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางเลน หมู่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
2.บ้านวัดน้อย หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
3.บ้านหน้าโรงสี หมู่ 11 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
4.บ้านบางพลู หมู่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
5.บ้านบางมะซาง หมู่ 3 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
6.บ้านบางสะแก หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
7.บ้านท่ารถ หมู่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
8.บ้านหน้าวัดปรางค์หลวง หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
9.บ้านวัดยุคันธราวาส หมู่ 7 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
10.บ้านบางศรีราษฎร์ หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
11.บ้านบางสะแก หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140