รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20251 - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20251 - ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 01 บางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 02 เนินบรรพต บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 03 เนินสามัคคี บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 04 ตลาดบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 05 เกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 06 เขากระทิง บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 07 หนองหิน บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 08 ชุมชนบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 09 ศาลพ่อแก่ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 10 ห้วยลึก บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
20250 11 โค้งวันเพ็ญ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านอำเภอ(20250) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 0 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว รหัสไปรษณีย์ 20251
2.บ้านภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 0 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว รหัสไปรษณีย์ 20251
3.บ้านบางเสร่ หมู่ 1 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
4.บ้านเนินบรรพต หมู่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
5.บ้านเนินสามัคคี หมู่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
6.บ้านตลาดบางเสร่ หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
7.บ้านเกล็ดแก้ว หมู่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
8.บ้านเขากระทิง หมู่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
9.บ้านหนองหิน หมู่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
10.บ้านชุมชนบางเสร่ หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
11.บ้านศาลพ่อแก่ หมู่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
12.บ้านห้วยลึก หมู่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250

ในตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20251 ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว 160/4 หมู่ 5 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด