รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11140 1 บางกระบือ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 10 ดอนลาดตะค้าน บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 11 ดอนทิ้งถ่อน บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 12 บางโค บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 13 บางโค บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 14 บางโค บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 15 บางกระบือ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 16 ปลายคลองบางกระบือ1 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 17 ปลายคลองบางกระบือ2 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 18 ปลายคลองบางกระบือ3 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 2 บางขยี้ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 3 บางทอง บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 4 หนองกางเขน บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 5 บางแม่นาง บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 6 บางไทร บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 7 โรงหมู บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 8 ตลาดบางคูลัด บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
11140 9 บางคูลัด บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่(11140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางกระบือ หมู่ 1 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
2.บ้านดอนลาดตะค้าน หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
3.บ้านดอนทิ้งถ่อน หมู่ 11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
4.บ้านบางโค หมู่ 12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
5.บ้านบางโค หมู่ 13 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
6.บ้านบางโค หมู่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
7.บ้านบางกระบือ หมู่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
8.บ้านปลายคลองบางกระบือ1 หมู่ 16 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
9.บ้านปลายคลองบางกระบือ2 หมู่ 17 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
10.บ้านปลายคลองบางกระบือ3 หมู่ 18 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
11.บ้านบางขยี้ หมู่ 2 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
12.บ้านบางทอง หมู่ 3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
13.บ้านหนองกางเขน หมู่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
14.บ้านบางแม่นาง หมู่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
15.บ้านบางไทร หมู่ 6 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
16.บ้านโรงหมู หมู่ 7 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
17.บ้านตลาดบางคูลัด หมู่ 8 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
18.บ้านบางคูลัด หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140