รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11000 1 บางไผ่ บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 2 บางไผ่ใหญ่ บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 3 บางไผ่ใหญ่ บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 4 บางไผ่น้อย บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 5 ทองนาปรัง บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางไผ่ หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
2.บ้านบางไผ่ใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
3.บ้านบางไผ่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
4.บ้านบางไผ่น้อย หมู่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
5.บ้านทองนาปรัง หมู่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000