รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Bueng Ka Sam sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 บึงสัมพันธ์ บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 บึงสมบุญ บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 คชสาร บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 เจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 แสนสุขสกัดห้า บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 ระพีพัฒน์ บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 บึงกาสาม บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 เจริญสุขพัฒนา บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
12170 09 ปฏิรูป บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบึงสัมพันธ์ หมู่ 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านบึงสมบุญ หมู่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านคชสาร หมู่ 3 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านเจริญบุญ หมู่ 4 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านระพีพัฒน์ หมู่ 6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านเจริญสุขพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
9.บ้านปฏิรูป หมู่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170