รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Bueng Cham O sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 หนองไอ้เข้ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 นายดาบชุ่ม บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 ศรีคัดคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 ปทุมทรัพย์ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 ชำอ้อ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 บึง บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 หนองนาค บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 เอราวัณ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 09 ทวีทรัพย์ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 10 สอนดี บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 11 หมู่มอญ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 12 อินอนุสร บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองไอ้เข้ หมู่ 1 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านนายดาบชุ่ม หมู่ 2 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านศรีคัดคณางค์ หมู่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านปทุมทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านชำอ้อ หมู่ 5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านบึง หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านหนองนาค หมู่ 7 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านเอราวัณ หมู่ 8 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
9.บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
10.บ้านสอนดี หมู่ 10 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
11.บ้านหมู่มอญ หมู่ 11 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
12.บ้านอินอนุสร หมู่ 12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170