รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Bueng Bon sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 คลองเก้า บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 บึงบอนพัฒนา บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 บึงบอนใต้ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 บึงบอน บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 พวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 พรสวรรค์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 สปก. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 ศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
12170 09 บึงบอนฝั่งตะวันตก บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเก้า หมู่ 1 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านบึงบอนพัฒนา หมู่ 2 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านบึงบอนใต้ หมู่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านบึงบอน หมู่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านพวงแก้ว หมู่ 5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านพรสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านสปก. หมู่ 7 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านศรีสโมสร หมู่ 8 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
9.บ้านบึงบอนฝั่งตะวันตก หมู่ 9 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170