รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Bueng Ba sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 ไทรย้อย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 วังตะเคียน บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 แสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 แสนสุข บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 บึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 ปากบึงพัฒนา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 ศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 ทุ่งรวงทอง บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไทรย้อย หมู่ 1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านวังตะเคียน หมู่ 2 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านแสงมณี หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านแสนสุข หมู่ 4 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านบึงบา หมู่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านปากบึงพัฒนา หมู่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านศาลาลอย หมู่ 7 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 8 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170