รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 บุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 บุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 บุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 หัวนา บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 บุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 หนองคัน บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 ปากห้วยด่าน บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 กุดกุ่ม บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 โพธิ์ทอง บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 ตรุบลาน บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 ร่องกอก บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ดงลาน บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 โนนแดง บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 บุ่งคล้าใต้ บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านบุ่งคล้า หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านหัวนา หมู่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านหนองคัน หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านปากห้วยด่าน หมู่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านกุดกุ่ม หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านตรุบลาน หมู่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านร่องกอก หมู่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านดงลาน หมู่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านโนนแดง หมู่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านบุ่งคล้าใต้ หมู่ 14 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110