รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20230 01 ห้วยเหียน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 02 ยางเอน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 03 บ่อวิน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 04 พันเสด็จ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 05 เขาขยาย บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 06 เขาหิน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 07 เขาก้างปลา บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20230 08 มาบเสมอ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม(20230) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยเหียน หมู่ 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
2.บ้านยางเอน หมู่ 2 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
3.บ้านบ่อวิน หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
4.บ้านพันเสด็จ หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
5.บ้านเขาขยาย หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
6.บ้านเขาหิน หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
7.บ้านเขาก้างปลา หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
8.บ้านมาบเสมอ หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230

ในตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ่อวิน 255/32, 255/33 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด