รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี คือ Bong Ti sub district, Sai Yok district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71150 01 บ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 02 บ้องตี้ล่าง บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 03 ท้ายเหมือง บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 04 มะสะย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค(71150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบ้องตี้บน หมู่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
2.บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
3.บ้านท้ายเหมือง หมู่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
4.บ้านมะสะย่อ หมู่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150