รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น คือ Ban Kong sub district, Nong Ruea district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40240 01 กงเก่า บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 02 กงกลาง บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 03 เปือย บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 04 หนองสระ บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 05 หนองเม็ก บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 06 หนองทุ่ม บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 07 ท่าลี่ บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 08 ดอนโมง บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 09 ตลาดดอนโมง บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
40240 10 โนนศิลา บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง(40240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านกงเก่า หมู่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
2.บ้านกงกลาง หมู่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
3.บ้านเปือย หมู่ 3 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
4.บ้านหนองสระ หมู่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
5.บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
6.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
7.บ้านท่าลี่ หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
8.บ้านดอนโมง หมู่ 8 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
9.บ้านตลาดดอนโมง หมู่ 9 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240
10.บ้านโนนศิลา หมู่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนโมง รหัสไปรษณีย์ 40240