รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ห้วยด่านเหนือ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้ำพุ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 กลาง บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 น้ำเลน บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 ร่องกระถิน บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 ป่าบง บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 โป่งขามฝาด บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 สักงอยน้อย บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ห้วยด่านเหนือ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 หนองดินดำ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 น้ำพุพัฒนา บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 น้ำหลุม บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 ห้วยแสนงา บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 ห้วยด่านเหนือ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 15 ใหม่โคกขมิ้น บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 16 ป่าบงใต้ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 17 น้ำพุสามัคคี บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 18 กลางใหม่ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 19 เมตตา บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยด่านเหนือ หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้ำพุ หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านน้ำเลน หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านร่องกระถิน หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านป่าบง หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านโป่งขามฝาด หมู่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านสักงอยน้อย หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านห้วยด่านเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านหนองดินดำ หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านน้ำหลุม หมู่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านห้วยแสนงา หมู่ 13 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านห้วยด่านเหนือ หมู่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
15.บ้านใหม่โคกขมิ้น หมู่ 15 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
16.บ้านป่าบงใต้ หมู่ 16 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
17.บ้านน้ำพุสามัคคี หมู่ 17 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
18.บ้านกลางใหม่ หมู่ 18 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
19.บ้านเมตตา หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110