รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Ban Kham sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 ขาม บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 ขาม บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 โนนตุ่น บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 ตำแย บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 โนนแดง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 สองคอน บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 โนนเชือก บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 เหล่าใหญ่ บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 ดอนสวรรค์ บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 หัวดง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 สำโรง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 สำโรง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 เหล่าใหญ่ บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 14 หัวดง บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 15 ขาม บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 16 ขาม บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านขาม หมู่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านโนนตุ่น หมู่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านตำแย หมู่ 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านโนนแดง หมู่ 5 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านสองคอน หมู่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านโนนเชือก หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านหัวดง หมู่ 10 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านสำโรง หมู่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านสำโรง หมู่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
14.บ้านหัวดง หมู่ 14 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
15.บ้านขาม หมู่ 15 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
16.บ้านขาม หมู่ 16 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140