รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 01 หนองรี บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 02 โรงจ้าว บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 03 วังต้น บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 04 วังไทร บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 05 หนองบัวตาโต้ บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 06 วังปลาไหล บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 07 เกาะทองหลาง บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 08 เกาะกระพี้ บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 09 พร้าว บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 10 เกาะกะตอ บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 11 ทางกระบือ บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 12 โคกมะขาม บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา(26110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองรี หมู่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
2.บ้านโรงจ้าว หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
3.บ้านวังต้น หมู่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
4.บ้านวังไทร หมู่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
5.บ้านหนองบัวตาโต้ หมู่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
6.บ้านวังปลาไหล หมู่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
7.บ้านเกาะทองหลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
8.บ้านเกาะกระพี้ หมู่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
9.บ้านพร้าว หมู่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
10.บ้านเกาะกะตอ หมู่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
11.บ้านทางกระบือ หมู่ 11 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
12.บ้านโคกมะขาม หมู่ 12 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110