รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น คือ Ban Haet sub district, Ban Haet district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40110 01 แฮด บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 02 แฮด บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 03 หนองโง้ง บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 04 หนองไฮ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 05 ขามเปี้ย บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 06 โนนกล้วยหอม บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 07 โนนสวรรค์ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 08 วังหว้า บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 09 ขามเปี้ย บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 10 หนองโง้ง บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 11 วังหว้า บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่(40110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแฮด หมู่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
2.บ้านแฮด หมู่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
3.บ้านหนองโง้ง หมู่ 3 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
4.บ้านหนองไฮ หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
5.บ้านขามเปี้ย หมู่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
6.บ้านโนนกล้วยหอม หมู่ 6 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
7.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
8.บ้านวังหว้า หมู่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
9.บ้านขามเปี้ย หมู่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
10.บ้านหนองโง้ง หมู่ 10 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
11.บ้านวังหว้า หมู่ 11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110