รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น คือ Ban Khok sub district, Khok Pho Chai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40160 01 โคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 02 โสกนาดี บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 03 โคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 04 นายาว บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 05 โสกใหญ่ บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 06 โนนคูณ บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 07 โคก บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 08 โคกสง่า บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 09 หนองทุ่ม บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 10 หนองชมภู บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 11 นาวิลัย บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี(40160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคก หมู่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
2.บ้านโสกนาดี หมู่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
3.บ้านโคก หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
4.บ้านนายาว หมู่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
5.บ้านโสกใหญ่ หมู่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
6.บ้านโนนคูณ หมู่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
7.บ้านโคก หมู่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
8.บ้านโคกสง่า หมู่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
9.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
10.บ้านหนองชมภู หมู่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
11.บ้านนาวิลัย หมู่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160