รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11140 1 คลองผู้ใหญ่ชั้น บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 10 ลาภประเสริฐ บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 11 บางคูลัด บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 2 เจ้า บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 3 คลองตาแดง บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 4 วัดต้นเชือก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 5 หนองไผ่ขาด บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 6 สี่แยกคลองโยง บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 7 สหกรณ์ บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 8 ดอนตะลุมพุก บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
11140 9 คลองวาเดียว บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่(11140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองผู้ใหญ่ชั้น หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
2.บ้านลาภประเสริฐ หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
3.บ้านบางคูลัด หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
4.บ้านเจ้า หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
5.บ้านคลองตาแดง หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
6.บ้านวัดต้นเชือก หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
7.บ้านหนองไผ่ขาด หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
8.บ้านสี่แยกคลองโยง หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
9.บ้านสหกรณ์ หมู่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
10.บ้านดอนตะลุมพุก หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
11.บ้านคลองวาเดียว หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140