รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81160 01 ปากน้ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 02 เขาเขนใน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 03 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 04 คลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 05 วังจา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 06 บางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 07 หาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 08 โคกเจียก ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 09 หน้าสวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 10 ทะเลหอย ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 11 น้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 12 ศรีพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 13 ควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81160 14 ริมสวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา(81160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากน้ำ หมู่ 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
2.บ้านเขาเขนใน หมู่ 2 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
3.บ้านปากหยา หมู่ 3 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
4.บ้านคลองพระยา หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
5.บ้านวังจา หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
6.บ้านบางเหียน หมู่ 6 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
7.บ้านหาดถั่ว หมู่ 7 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
8.บ้านโคกเจียก หมู่ 8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
9.บ้านหน้าสวน หมู่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
10.บ้านทะเลหอย หมู่ 10 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
11.บ้านน้ำซ่ำ หมู่ 11 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
12.บ้านศรีพระยา หมู่ 12 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
13.บ้านควนเขียว หมู่ 13 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
14.บ้านริมสวน หมู่ 14 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160