รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 น้ำดุกเหนือ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้ำดุกกลาง ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 น้ำดุกศรีทอง ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 หนองอ้อ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 น้ำคำ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 วังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 ห้วยระหงส์ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 โนนมะค่า ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ปากออก ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 ปากช่อง ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 น้ำดุกหน้าศูนย์ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ห้วยซัน ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 น้ำคำใต้ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 ห้วยไช ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 15 ทรัพย์สมบูรณ์ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 16 ศรีทองพัฒนา ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 17 ห้วยตูม ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านน้ำดุกเหนือ หมู่ 1 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้ำดุกกลาง หมู่ 2 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านน้ำดุกศรีทอง หมู่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านหนองอ้อ หมู่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านน้ำคำ หมู่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านวังยาว หมู่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านห้วยระหงส์ หมู่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านโนนมะค่า หมู่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านปากออก หมู่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านปากช่อง หมู่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านน้ำดุกหน้าศูนย์ หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านห้วยซัน หมู่ 12 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านน้ำคำใต้ หมู่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านห้วยไช หมู่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
15.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
16.บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ 16 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
17.บ้านห้วยตูม หมู่ 17 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110