รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 ไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 02 คลองลึก ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 03 เพชรเจริญ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 04 ปางตาไว ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 05 ตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 06 ปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 07 คลองปลาสร้อย ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 08 ปางมะละกอ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 09 เพชรมงคล ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 10 ปางใหม่พัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 11 ใหม่วงศ์เขาทอง ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไพรสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านคลองลึก หมู่ 2 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านเพชรเจริญ หมู่ 3 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านปางตาไว หมู่ 4 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านตากฟ้า หมู่ 5 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านปางเหนือ หมู่ 6 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านคลองปลาสร้อย หมู่ 7 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านปางมะละกอ หมู่ 8 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านเพชรมงคล หมู่ 9 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
10.บ้านปางใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
11.บ้านใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ 11 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120