รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 01 หนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 02 คลองผักหนาม ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 03 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 04 ท่ามะเฟือง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 05 โคกประเสริฐ ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 06 หนองยาง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 07 กร่างประตูวัง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 08 คลองส่ง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 09 คลองกระโดน ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 10 ต้นกระบก ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 11 ดงขี้พุก ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 12 ทุ่งกระโปรง ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 13 คลองนางหงษ์ ป่าขะ บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา(26110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองเคี่ยม หมู่ 1 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
2.บ้านคลองผักหนาม หมู่ 2 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
3.บ้านป่าขะ หมู่ 3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
4.บ้านท่ามะเฟือง หมู่ 4 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
5.บ้านโคกประเสริฐ หมู่ 5 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
6.บ้านหนองยาง หมู่ 6 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
7.บ้านกร่างประตูวัง หมู่ 7 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
8.บ้านคลองส่ง หมู่ 8 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
9.บ้านคลองกระโดน หมู่ 9 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
10.บ้านต้นกระบก หมู่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
11.บ้านดงขี้พุก หมู่ 11 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
12.บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
13.บ้านคลองนางหงษ์ หมู่ 13 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110