รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น คือ Pa Manao sub district, Ban Fang district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40270 01 ป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 02 โนนตุ่น ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 03 คำหัวช้าง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 04 หินกอง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 05 แก่นเท่า ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 06 วังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 07 หนองคลองใหญ่ ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 08 หนองคลองน้อย ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 09 กระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง(40270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่ามะนาว หมู่ 1 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
2.บ้านโนนตุ่น หมู่ 2 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
3.บ้านคำหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
4.บ้านหินกอง หมู่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
5.บ้านแก่นเท่า หมู่ 5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
6.บ้านวังโพน หมู่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
7.บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
8.บ้านหนองคลองน้อย หมู่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
9.บ้านกระเดื่อง หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270