รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น คือ Pa Wai Nang sub district, Ban Fang district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40270 01 ป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 02 ป่าหวายนั่ง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 03 สว่าง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 04 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 05 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 06 โนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 07 โสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 08 โสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 09 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง(40270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
2.บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
3.บ้านสว่าง หมู่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
4.บ้านหนองเซียงซุย หมู่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
5.บ้านหนองเซียงซุย หมู่ 5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
6.บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
7.บ้านโสกแต้ หมู่ 7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
8.บ้านโสกแต้ หมู่ 8 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
9.บ้านหนองเซียงซุย หมู่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270