รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26001 01 เขาชะโงก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 02 เขาน้อย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 03 หนองสะแก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 04 คลองสะท้อน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 05 หนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 06 ท้ายเกาะ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 07 วังต้น พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 08 คลองใหม่ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 09 โคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 10 หนองพงษ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 11 ตอไม้แดง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 12 หนองแสนตอ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26001 13 เขาฝาระมี พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 14 เทพประทาน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 15 วังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 16 คลองยาง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26000 17 หนองยาง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก(26000) และ ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(26001) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านเขาชะโงก หมู่ 1 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รหัสไปรษณีย์ 26001
2.บ้านเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
3.บ้านหนองสะแก หมู่ 3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
4.บ้านคลองสะท้อน หมู่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
5.บ้านหนองเตย หมู่ 5 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
6.บ้านท้ายเกาะ หมู่ 6 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
7.บ้านวังต้น หมู่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
8.บ้านคลองใหม่ หมู่ 8 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
9.บ้านโคกลำดวน หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
10.บ้านหนองพงษ์ หมู่ 10 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
11.บ้านตอไม้แดง หมู่ 11 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
12.บ้านหนองแสนตอ หมู่ 12 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
13.บ้านเขาฝาระมี หมู่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รหัสไปรษณีย์ 26001
14.บ้านเทพประทาน หมู่ 14 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
15.บ้านวังปลาจีด หมู่ 15 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
16.บ้านคลองยาง หมู่ 16 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
17.บ้านหนองยาง หมู่ 17 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000