รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Phra Lap sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 ผือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 ผือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 พระคือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 โคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 หัวถนน พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 โนนสวรรค์ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 โพธิ์ชัย พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 หนองไฮ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 เลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 พระคือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 หนองโพธิ์ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 หนองแสง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 เลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 โคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 15 ดอนดู่เมืองใหม่ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 16 พระคือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 17 แสงอรุณ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 18 หนองแสง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 19 บ้านผือ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านผือ หมู่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านผือ หมู่ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านพระคือ หมู่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านโคกน้อย หมู่ 4 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านหัวถนน หมู่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 7 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านหนองไฮ หมู่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านเลิงเปือย หมู่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านพระคือ หมู่ 10 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 11 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านหนองแสง หมู่ 12 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านเลิงเปือย หมู่ 13 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านโคกน้อย หมู่ 14 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
15.บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
16.บ้านพระคือ หมู่ 16 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
17.บ้านแสงอรุณ หมู่ 17 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
18.บ้านหนองแสง หมู่ 18 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
19.บ้านบ้านผือ หมู่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ในตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ขอนแก่น จุดที่ 2 บริเวณหน้าตลาดบ้านหนองใหญ่ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด