รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 ช่องตะเคียน พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 02 ปากคลอง22 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 03 บึงหลุมบัว พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 04 เหนือทด พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 05 ปากคลอง16 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 06 ปลายคลอง22 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 07 บึงไผ่ พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 08 ปากคลอง17 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 09 คู้คดคลอง22 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 10 บึงพระอาจารย์ พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 11 คลองหกวา พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 12 กลางคลอง22 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
26120 13 ปากคลอง22 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านช่องตะเคียน หมู่ 1 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านปากคลอง22 หมู่ 2 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านบึงหลุมบัว หมู่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านเหนือทด หมู่ 4 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านปากคลอง16 หมู่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านปลายคลอง22 หมู่ 6 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านบึงไผ่ หมู่ 7 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
8.บ้านปากคลอง17 หมู่ 8 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
9.บ้านคู้คดคลอง22 หมู่ 9 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
10.บ้านบึงพระอาจารย์ หมู่ 10 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
11.บ้านคลองหกวา หมู่ 11 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
12.บ้านกลางคลอง22 หมู่ 12 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
13.บ้านปากคลอง22 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120