รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81140 01 พรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 02 พรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 03 บางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 04 ทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 05 โคกหาร พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 06 ควนออก พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 07 ลานควาย พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 08 เขาประ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 09 วังน้ำเย็น พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 10 พรเจริญ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม(81140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพรุเตียว หมู่ 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
2.บ้านพรุเตียว หมู่ 2 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
3.บ้านบางเหรียง หมู่ 3 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
4.บ้านทุ่งปรือ หมู่ 4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
5.บ้านโคกหาร หมู่ 5 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
6.บ้านควนออก หมู่ 6 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
7.บ้านลานควาย หมู่ 7 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
8.บ้านเขาประ หมู่ 8 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
9.บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 9 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
10.บ้านพรเจริญ หมู่ 10 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140