รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20180 01 พลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 02 ขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 03 คลองไผ่ พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 04 คลองพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 05 เขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 06 เขาตะแบก พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 07 หนองหญ้าน้อย พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 08 หนองหญ้า พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ(20180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพลูตาหลวง หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
2.บ้านขลอด หมู่ 2 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
3.บ้านคลองไผ่ หมู่ 3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
4.บ้านคลองพลูตาหลวง หมู่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
5.บ้านเขาบายศรี หมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
6.บ้านเขาตะแบก หมู่ 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
7.บ้านหนองหญ้าน้อย หมู่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
8.บ้านหนองหญ้า หมู่ 8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180

ในตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20181 ไปรษณีย์อู่ตะเภา 9/14 หมู่ 2 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด