รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Phang Thui sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 พังทุย พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 ศรีฐาน พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 หัวบึง พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 โสกม่วง พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 ดงเรือง พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 นาขาม พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 ห้วยหินลาด พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 หนองบัวเงิน พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 สนามบิน พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 พังทุย พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 หัวบึง พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 หนองทุ่ม พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 นาขาม พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพังทุย หมู่ 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านศรีฐาน หมู่ 2 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านหัวบึง หมู่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านโสกม่วง หมู่ 4 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านดงเรือง หมู่ 5 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านนาขาม หมู่ 6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านห้วยหินลาด หมู่ 7 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านสนามบิน หมู่ 9 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านพังทุย หมู่ 10 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านหัวบึง หมู่ 11 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 12 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านนาขาม หมู่ 13 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140