รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20160 01 เนินตาลเด่น พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 02 ล่าง พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 03 ท่าพลับพลา พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 04 ตลาดใหม่ พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 05 เนินสะแก พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 06 ท่าตะกูด พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 07 ตลาดเก่า พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 08 บ้านหลังวัดโคก พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 09 โรงนา พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 10 บน พานทอง พานทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง(20160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเนินตาลเด่น หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
2.บ้านล่าง หมู่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
3.บ้านท่าพลับพลา หมู่ 3 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
4.บ้านตลาดใหม่ หมู่ 4 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
5.บ้านเนินสะแก หมู่ 5 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
6.บ้านท่าตะกูด หมู่ 6 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
7.บ้านตลาดเก่า หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
8.บ้านบ้านหลังวัดโคก หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
9.บ้านโรงนา หมู่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
10.บ้านบน หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160