รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62150 01 พานทอง พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 02 หนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 03 หนองโดน พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 04 คลองเจริญ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 05 บ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 06 ไร่นาขวัญ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 07 หนองเสือ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 08 แก้วสระ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 09 หนองโดนใต้ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 10 บ่อแก้วพัฒนา พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม(62150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพานทอง หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
2.บ้านหนองหัวควาย หมู่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
3.บ้านหนองโดน หมู่ 3 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
4.บ้านคลองเจริญ หมู่ 4 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
5.บ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
6.บ้านไร่นาขวัญ หมู่ 6 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
7.บ้านหนองเสือ หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
8.บ้านแก้วสระ หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
9.บ้านหนองโดนใต้ หมู่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
10.บ้านบ่อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150