รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 01 พิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 02 พัฒนาการ พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 03 ป่าเตย พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 04 โพธิ์เตี้ย พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 05 ใหม่ พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 06 ตะลุง พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 07 ชุมแสง พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 08 หัวนา พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 09 เกาะไม้ลาย พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 10 แหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 11 วังบัวดอนทราย พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 12 ดอนเปร็ง พิกุลออก บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา(26110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพิกุลแก้ว หมู่ 1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
2.บ้านพัฒนาการ หมู่ 2 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
3.บ้านป่าเตย หมู่ 3 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
4.บ้านโพธิ์เตี้ย หมู่ 4 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
5.บ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
6.บ้านตะลุง หมู่ 6 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
7.บ้านชุมแสง หมู่ 7 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
8.บ้านหัวนา หมู่ 8 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
9.บ้านเกาะไม้ลาย หมู่ 9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
10.บ้านแหลมไม้ย้อย หมู่ 10 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
11.บ้านวังบัวดอนทราย หมู่ 11 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
12.บ้านดอนเปร็ง หมู่ 12 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110