รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11110 1 คลองเจ้า พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 2 ฝั่งเหนือ พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 3 กล้วย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 4 ค่ายสาม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 5 โรงสวด พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 6 โสนลอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 7 โรงกระโจม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
11110 8 คลองตาชม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง(11110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเจ้า หมู่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
2.บ้านฝั่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
3.บ้านกล้วย หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
4.บ้านค่ายสาม หมู่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
5.บ้านโรงสวด หมู่ 5 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
6.บ้านโสนลอย หมู่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
7.บ้านโรงกระโจม หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110
8.บ้านคลองตาชม หมู่ 8 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบัวทอง รหัสไปรษณีย์ 11110