รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Phuet Udom sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12150 01 คลอง14 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 02 คลอง14 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 03 คลอง14 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 04 พืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 05 คลอง13 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 06 คลอง13 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 07 คลอง13 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 08 พืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
12150 09 พืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา(12150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลอง14 หมู่ 1 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
2.บ้านคลอง14 หมู่ 2 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
3.บ้านคลอง14 หมู่ 3 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
4.บ้านพืชอุดม หมู่ 4 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
5.บ้านคลอง13 หมู่ 5 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
6.บ้านคลอง13 หมู่ 6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
7.บ้านคลอง13 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
8.บ้านพืชอุดม หมู่ 8 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150
9.บ้านพืชอุดม หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลำลูกกา รหัสไปรษณีย์ 12150