รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67180 01 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 02 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 03 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 04 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 05 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 06 ตะกรุดไผ่ พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 07 หนองยาว พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 08 หนองคล้า พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 09 หนองกระทุ่ม พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 10 วังชะอม พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 11 วังษ์ทอง พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 12 พุเตย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 13 พานทองพัฒนา พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 14 ไทรงาม พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย(67180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพุเตย หมู่ 1 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
2.บ้านพุเตย หมู่ 2 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
3.บ้านพุเตย หมู่ 3 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
4.บ้านพุเตย หมู่ 4 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
5.บ้านพุเตย หมู่ 5 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
6.บ้านตะกรุดไผ่ หมู่ 6 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
7.บ้านหนองยาว หมู่ 7 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
8.บ้านหนองคล้า หมู่ 8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
9.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 9 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
10.บ้านวังชะอม หมู่ 10 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
11.บ้านวังษ์ทอง หมู่ 11 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
12.บ้านพุเตย หมู่ 12 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
13.บ้านพานทองพัฒนา หมู่ 13 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
14.บ้านไทรงาม หมู่ 14 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180