รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11130 1 วัดหูช้าง มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 2 ต้นโพธิ์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 3 คลองขวาง มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 4 โรงหมู มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 5 สะพานหัก มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 6 คลองขื่อขวาง มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 7 บางราวนก มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย(11130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวัดหูช้าง หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
2.บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
3.บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
4.บ้านโรงหมู หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
5.บ้านสะพานหัก หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
6.บ้านคลองขื่อขวาง หมู่ 6 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
7.บ้านบางราวนก หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130